la fin

Człowiek się budzi, dzień jak co dzień a tu taka miła informacja ”Marek Konopczyński odwołany z funkcji Rektora Pedagogium WSNS w Warszawie” [LINK]. 

Podobno kiedyś, w podziękowaniu za ciężką pracę, dawano zegarek. Teraz Marek Konopczyński twierdzi, że dostał kopniaka. Czasy się zmieniają, jak widać standardy i elity również. 

Marek Konopczyński i jego poczynania w Pedagogium

W ZWIĄZKU Z ODMOWĄ PODPISANIA WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE DZIAŁALNOŚCI PEDAGOGIUM WSPR PRZEZ WSPÓŁZAŁOŻYCIELA UCZELNI – MARKA KONOPCZYŃSKIEGO, PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ W WARSZAWIE JEST W STANIE LIKWIDACJI I NIE PROWADZI REKRUTACJI NA STUDIA.


Stan prawny Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w likwidacji jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych MNiSW pod nr 150. Posiadała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku pedagogika (studia I i II stopnia) oraz praca socjalna (studia I stopnia). W związku ze złożeniem przez Marka Konopczyńskiego do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o likwidację uczelni [dokument] a następnie odmową podpisania przez Marka Konopczyńskiego wniosku o przedłużenie działalności uczelni, decyzja o pozwoleniu na prowadzenie działalności edukacyjnej przez uczelnię wygasła i obecnie Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie jest w stanie likwidacji i nie prowadzi rekrutacji na studia.

Pierwszym rektorem Pedagogium WSPR był dr hab. Marek Konopczyński. Pierwsza kadencja Pana Marka Konopczyńskiego jako rektora wygasła z dniem 31 sierpnia 2005 r. [dokument]. Kanclerzem Pedagogium WSPR do czasu postawienia uczelni w stan likwidacji był Jacek Budner. Zgodnie ze statutem Pedagogium WSPR [dokument] rektor i kanclerz kierują działalnością uczelni i odpowiednio w swoich zakresach działania reprezentują ją na zewnątrz: rektor w zakresie nauki i dydaktyki; kanclerz w zakresie administracyjnym, finansowym i gospodarczym.

Założycielem uczelni jest Academos sp. z o.o. (KRS 0000193294, NIP 526-00-92-186, Regon 015646199). Prezesem Academos sp. z o.o. jest Jacek Budner, wiceprezesem Marek Konopczyński. Po 50% udziałów w spółce posiadają: Jacek Budner i Marek Konopczyński. Zgodnie ze statutem Pedagogium WSPR [dokument] założyciel uczelni:
– nadaje statut Uczelni  i dokonuje w nim zmian;
– powołuje i odwołuje rektora i kanclerza, po zasięgnięciu opinii senatu oraz określa warunki ich zatrudnienia. Umowę o pracę z rektorem zawiera  kanclerz, a    umowę  o pracę z kanclerzem zawiera rektor;
– odpowiednio, na wniosek rektora lub kanclerza, powołuje i odwołuje prorektorów oraz wicekanclerzy;
– podejmuje decyzje w innych sprawach przekazanych do jego kompetencji przez postanowienia statutu.

HISTORIA KONFLIKTU POMIĘDZY JACKIEM BUDNEREM I MARKIEM KONOPCZYŃSKIM CZYLI BOŻE, CHROŃ MNIE PRZED PRZYJACIÓŁMI, Z WROGAMI PORADZĘ SOBIE SAM…

15-01-2009 Pan Marek Konopczyński spotyka się ze mną i stara nakłonić do sprzedania 1% udziałów w spółce Academos sp. z o.o., co dawałoby mu pełną władzę w spółce – założycielu Pedagogium WSPR. Na moje pytanie dlaczego miałbym to uczynić otrzymuję odpowiedź, że jeżeli tego nie zrobię to mnie „załatwi”. Informuje mnie również, że założy drugą uczelnię, nakłoni kadrę do przejścia do niej, przeniesie do niej wszystkich studentów. Na moje pytanie, czy ma jakiekolwiek zastrzeżenia do sposobu gospodarowania mieniem uczelni albo oczekuje ode mnie jakichkolwiek wyjaśnień Pan Marek Konopczyński stwierdził, że poczuł się urażony, że tak mogłem pomyśleć i zapewnił mnie, że darzy mnie całkowitym zaufaniem. Rozstaliśmy się polubownie, ustaliliśmy, że po powrocie Pana Rektora z urlopu zmienimy Regulamin organizacyjny uczelni tak, aby Pan Rektor miał możliwość zatrudniania pracowników administracyjnych w swoim biurze (dotychczas zatrudnianie wszystkich pracowników administracyjnych należało do obowiązków kanclerza, ale nigdy nie odmówiłem Rektorowi zatrudnienia jakiejkolwiek proponowanej osoby). Po zakończeniu tego spotkania wspólnie informujemy o tych ustaleniach Pana Bartłomieja Domagałę – Dyrektora Generalnego Pedagogium WSPR oraz Panią Izabelę Kubicką – moją Asystentkę.

20-01-2009 Informuję Pana Bartłomieja Domagałę – Dyrektora Generalnego Pedagogium WSPR oraz Panią Izabelę Kubicką – moją Asystentkę o nietypowej propozycji i sugestiach Pana Rektora z rozmowy w dniu 15-01-2009 r.

24-01-2009 Wyjeżdżam za granicę na planowany tygodniowy urlop.

26-01-2009

Pani Izabela Kubicka telefonicznie informuje mnie jako członka Senatu (podczas mojego urlopu), że na dzień 03-02-2009 Rektor zwołał posiedzenie Senatu Uczelni, oraz odczytuje porządek obrad w którym między innymi jest punkt o zaopiniowaniu wniosku Academos sp. z o.o. o odwołaniu mnie z funkcji kanclerza Pedagogium. Informuje mnie również, że porządek obrad został przesłany mi drogą mailową. Zasięgnięcie opinii Senatu, niezależnie od treści tej opinii, zgodnie z zapisami w Statucie Pedagogium WSPR jest warunkiem koniecznym do odwołania przez Academos Sp. z o.o. zarówno rektora jak i kanclerza Uczelni.
 
Zgodnie z  § 10 ust. 4 statutu Uczelni „Planowany porządek obrad doręcza się członkom senatu na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia” a sposób doręczenia określa Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Spółek Handlowych i w żadnym z nich nie dopuszcza się telefonicznej lub mailowej formy doręczenia jeżeli zainteresowany nie wyrazi wcześniej na nią zgody. Do dnia dzisiejszego nie został mi doręczony porządek obrad Senatu w dniu 03-02-2009 r. w związku z czym, uchwały które na nim zapadły nie mają mocy prawnej.

03-02-2009 Przed posiedzeniem Senatu, za potwierdzeniem odbioru, w Biurze Rektora (Marek Konopczyński jest jednocześnie Rektorem i Wiceprezesem Academos Sp. z o.o.), oraz w Biurze Dyrektora Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej (Pan prof. Mikołaj Winiarski jest członkiem Senatu) składam pismo do Członków Senatu wraz z załączonym pismem z dnia 02-02-2009 r. [dokument] do Marka Konopczyńskiego – Wiceprezesa Academos Sp. z o.o. w których to pismach:
– zgłaszam wniosek o odroczenie posiedzenia Senatu;
– informuję o nieprawidłowym trybie doręczenia porządku obrad i co za tym idzie wadliwości zwołania posiedzenia Senatu a w konsekwencji uchwał, które na takim    posiedzeniu ewentualnie zapadną;
– informuję, że na podstawie art. 208 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, jako Prezes Zarządu ACADEMOS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sprzeciwiam się –    zarówno występowaniu przez ACADEMOS sp. z o.o. z wnioskiem do Senatu Uczelni o wydanie opinii w sprawie odwołania Kanclerza, jak i odwołaniu aktualnego    Kanclerza Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie i powołaniu w to miejsce nowej osoby.

Art. 208 Kodeksu Spółek Handlowych brzmi: §§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. § 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w §3, choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. Z treści tego zapisu wynika, że Pan Marek Konopczyński nie mógł w kwestii zasięgnięcia opinii Senatu ani odwołania mnie z funkcji kanclerza Uczelni reprezentować spółki samodzielnie. Dla ważności tych decyzji wymagana była Uchwała Zarządu Academos Sp. z o.o. która nigdy nie zapadła.     

03-02-2009 r. ok godz. 13 Rektor Marek Konopczyński wraz z towarzyszącymi mu osobami – Panem dr hab. Maciejem Rudnickim i dwoma innymi osobami podjeżdżają pod Uczelnię samochodami uprzywilejowanymi (używającymi sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej) co jak mniemam miało wpłynąć na zastraszenie członków Senatu. W trakcie posiedzenia Senatu zadałem pytanie na jakiej podstawie prawnej użyta został ta sygnalizacja i otrzymałem odpowiedź od Pan Adama Wachałowicza (później bezprawnie powołanego na wicekanclerza Uczelni), że „nie powinno mnie to interesować”, jednak w późniejszej rozmowie z pracownikami administracyjnymi potwierdza, że były to samochody BOR, ponieważ niektórzy z nich mają „stare znajomości”.

Na początku posiedzenia Senatu raz jeszcze wszystkim jego członkom wręczyłem pismo do Członków Senatu [dokument].Rektor odczytał to pismo, co nie przeszkadzało Mu w kolejnych pismach w kolejnych dniach twierdzić, że żadnego sprzeciwu na podstawie Art. 208 § 4 KSH co do jednoosobowej reprezentacji Spółki nigdy nie otrzymał. Ja posiadam potwierdzenia odbioru. Następnie Senat Pedagogium, ignorując przekazane informacje, zaopiniował moje odwołanie i powołanie nowego kanclerza – dr hab. Macieja Rudnickiego.

03-02-2009 Po posiedzeniu Senatu, Pan Marek Konopczyński wręczył mi:
– odwołanie z funkcji kanclerza uczelni [dokument], działając bezprawnie, jednoosobowo (pomimo istnienia sprzeciwu na podstawie Art. 208 §4 KSH) w imieniu    Zarządu Academos Sp. z o.o.;
– wypowiedzenie umowy o pracę [dokument] w związku z odwołaniem ze stanowiska kanclerza (co również nie miało podstaw prawnych ponieważ odwołanie z    funkcji nie może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę) działając jako Rektor Pedagogium WSPR;
– swój sprzeciw na podstawie Art. 208 §4 KSH, skierowany do mnie, jako Prezesa Zarządu Academos sp. z o.o., co do jednoosobowej reprezentacji Spółki od dnia    09 lutego 2009 r. [dokument].

06-02-2009 Ponieważ Marek Konopczyński jako Wiceprezes Zarządu zastrzegł, że sprzeciwia się jednoosobowemu reprezentowaniu Academos Sp. z o.o. przeze mnie od dnia 09-02-2009 r., pomimo wadliwości czynności związanych z moim odwołaniem z funkcji kanclerza Pedagogium, w dniu 06-02-2009 r., będąc do tego uprawnionym, cofnąłem oświadczenie Pana Marka Konopczyńskiego w imieniu Academos Sp. z o.o. o odwołaniu mnie z funkcji kanclerza Uczelni [dokument].

Podsumowując:

Kanclerzem Pedagogium WSPR do czasu likwidacji uczelni był Jacek Budner powołany uchwałą Academos sp. z o.o. nr 3/2004 z dnia 20.05.2004 r. W dniu 26.01.2009 r. Wiceprezes Zarządu Założyciela oświadczeniem jednoosobowym odwołał Jacka Budnera z funkcji kanclerza. Odwołanie to weszło w życie w dniu 03.02.2009 r., po zasięgnięciu opinii Senatu Pedagogium. W dniu 06.02.2010 r. Prezes Zarządu Założyciela oświadczeniem jednoosobowym w imieniu Academos sp. z o.o. uchylił (cofnął) odwołanie Jacka Budnera z funkcji kanclerza oraz powołanie na to stanowisko Macieja Rudnickiego.

W związku z uchyleniem (cofnięciem) odwołania Jacka Budnera z funkcji kanclerza w dniu 06.02.2009 r. drugorzędne znaczenie ma zgłoszenie sprzeciwów na podstawie art. 208 §4 Kodeksu Spółek Handlowych przez prezesa Academos sp. z o.o. w dniu 03.02.2009 r. i przez wiceprezesa Academos sp. z o.o. w dniu 03.02.2009 r. z terminem obowiązywania od 09.02.2009 r., jako regulujące wzajemne relacje wewnątrz Spółki Założyciela i niewiążące dla Pedagogium oraz fakt formalnego niedoręczenia członkowi Senatu – kanclerzowi Jackowi Budnerowi do dnia dzisiejszegoporządku obrad Senatu Pedagogium zwołanego na dzień 03.02.2009 r., co narusza dyspozycję §10 ust. 4 Statutu Uczelni i skutkuje wadliwością zwołania przedmiotowego posiedzenia, a także uchwał podjętych w trakcie tego posiedzenia.

Na podstawie powyższych informacji bezsporne jest, że kanclerzem Pedagogium WSPR do czasu jej likwidacji pozostawałem ja a nie Pan Maciej Rudnicki i zgodnie ze statutem Uczelni byłem jedyną osobą uprawnioną do kierowania i reprezentowania Uczelni na zewnątrz w zakresie administracyjnym, finansowym i gospodarczym.

27-05-2010 Stała się rzecz niebywała – Marek Konopczyński – Rektor Pedagogium, postanowił nie wpuścić mnie (jako kanclerza Pedagogium) do mojego własnego biura. Przed drzwiami Biura kanclerza postawił ochroniarzy, którzy stwierdzili, że mają polecenie nie wpuszczania mnie do biura…

W tym samym dniu w Pedagogium w sali nr 106 odbywała się sesja naukowa „Zmiana Tożsamości Nieletnich – w stronę twórczej resocjalizacji”. Zaproszenie na stronie internetowej, szkoła oplakatowana więc jako kanclerz i współzałożyciel Uczelni muszę być. Niestety przed drzwiami sali 106 stoi ochroniarz informujący, że ma polecenie nie wpuścić mnie do sali. Wszyscy mogą uczestniczyć w sesji poza mną?! Kiedy mimo to wchodzę na salę i informuję zebranych o kuriozalnym zajściu, ochroniarze, na polecenie Rektora Marka Konopczyńskiego, przy użyciu siły, wyprowadzają mnie z sali… Jest pewna granica, poza którą pan Marek Konopczyński nie powinien się posuwać więc byłem zmuszony zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. 

01-06-2010 Doręczyłem Pani Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej (prywatnie żonie Marka Konopczyńskiego) cofnięcie pełnomocnictwa udzielonego w imieniu kanclerza. W związku z powyższym Pani Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska nie jest uprawniona do podpisywania dokumentów i zawierania umów w imieniu kanclerza Pedagogium WSPR. 

21-09-2010 Marek Konopczyński jako Rektor Pedagogium WSPR złożył do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o wygaszenie wszystkich kierunków prowadzonych przez uczelnię [dokument] czyli faktycznie o jej likwidację. Występowanie do Ministra z wnioskiem o likwidację uczelni, zgodnie ze statutem uczelni, przysługuje wyłącznie założycielowi czyli Academos Sp. z o.o. i Marek Konopczyński nie miał prawa składać samodzielnie takiego wniosku. Jako prezes zarządu Założyciela uczelni sprzeciwiłem się jej likwidacji.

30-09-2010 W związku z zagrożeniem bytu uczelni, jako Prezes Zarządu jej założyciela, wystosowałem list otwarty do społeczności akademickiej Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie [dokument].

07-10-2010 Złożyłem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o przeprowadzenie kontroli w Pedagogium WSPR [dokument]. Kontrola taka został przeprowadzona w 2011 r.

03-10-2010 W związku z bezprawnymi działaniami podjętymi przez Marka Konopczyńskiego – wyprowadzeniem całego majątku Pedagogium WSPR do innej uczelni, złożyłem do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Konopczyńskiego i Mariolę Daszkiewicz-Konopczyńską polegającego na tym iż:
– w okresie od kwietnia 2010 r. do października 2010 r. działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych podjęli działania zmierzające do bezprawnego przejęcia majątku Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie działając na szkodę Pedagogium WSPR;
– Marek Konopczyński będąc członkiem zarządu Academos Sp. z o.o. działa na szkodę w/w Spółki w ten sposób, że podejmuje bezprawne i niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia działania polegające m.in. na zlikwidowaniu WSPR Pedagogium, której to Uczelni Spółka Academos jest założycielem i przeniesieniu działalności dydaktycznej do odrębnego podmiotu prawnego Coda Sp. z o.o.

Samo wyprowadzenie majątku z Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie nie było specjalnie skomplikowane. Państwo Konopczyńscy (mąż, żona i syn) założyli Spółkę Coda, która założyła w tym samym miejscu nową uczelnię, nazwali ją Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło na to zgodę?!) i po prostu oszukali studentów, że muszą wymienić im indeksy bo uczelnia zmieniła nazwę. Dla studentów nie zmieniło się nic, tyle tylko że pieniądze z ich czesnego płynęły teraz do kieszeni Państwa Konopczyńskich.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie [dokument] 12-10-2010 r.

23-12-2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odrzuciło wniosek Marka Konopczyńskiego ws. likwidacji uczeni odmawiając zawieszenia działalności Pedagogium i wskazując w swojej decyzji na bezprawne działania Marka Konopczyńskiego [dokument].